Home
Menu

Rechten van de patiënt

De wet van 22 augustus 2002 is van toepassing. Deze wet kent u rechten toe inzake alle onderzoeken en behandelingen die u in het ziekenhuis zal krijgen.

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening die aan uw behoeften beantwoordt

Recht op vrije keuze van de zorgverstrekker

U kunt binnen het artsenkorps van het ziekenhuis vrij uw arts kiezen en uw keuze wijzigen. In principe gaan we er steeds van uit dat u akkoord gaat met de beroepsbeoefenaar met wie u in contact komt. Indien dit niet zo is, vragen we u om dit uitdrukkelijk te vermelden. Er zal dan onderzocht worden in welke mate we aan deze wens tegemoet kunnen komen. Omwille van feitelijke beperkingen (bv. wachtdiensten, ...) zal dit echter niet steeds mogelijk zijn.

Recht op informatie

U heeft recht op alle beschikbare informatie over uw gezondheidstoestand. U kunt aan uw arts vragen die informatie aan iemand in wie u vertrouwen stelt, te geven. U kunt uw arts ook laten weten dat u geen informatie wenst.

Recht op toestemming

U heeft het recht om tijdig alle relevante informatie te krijgen over onderzoeken en behandelingen die uw arts aan u voorstelt. U heeft tevens het recht om deze onderzoeken te aanvaarden of te weigeren.

Patiëntendossier

U heeft het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dit raadplegen en er een afschrift van bekomen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, kan u een document invullen, verkrijgbaar bij de ombudsdienst. Het inzagerecht in het patiëntendossier is niet zozeer bedoeld om u te informeren over uw gezondheidstoestand - daarover moet uw zorgverstrekker u reeds alle nodige informatie verstrekken - maar ligt in het verlengde van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarbij iedereen het recht heeft om kennis te krijgen van de persoonsgegevens die over hem worden opgeslagen. Het doel van dit recht is bovendien om daar waar nodig de vertrouwensrelatie met de zorgverstrekker en dus de openheid in de relatie te vergroten. Het recht om een afschrift te bekomen is gebonden aan het betalen van de kostprijs van het afschrift. Dit afschrift is ‘strikt persoonlijk en vertrouwelijk' en is bestemd voor de patiënt zelf. Het is niet bedoeld als een getuigschrift om bijvoorbeeld in rechte te dienen. Het is bovendien niet aangewezen dat u een afschrift kan bekomen zonder eerst uw inzagerecht uit te oefenen.
Als u een naaste verwant (ouder, partner, meerderjarig kind, broer of zus) bent van een patiënt die volgens de arts niet in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen, dan heeft u onder bepaalde voorwaarden het recht om dat in zijn/haar plaats te doen. Men spreekt dan van de vertegenwoordiging van de patiënt. Bespreek dit met de arts van uw familielid. Voor het aanduiden van deze vertegenwoordiger kunt u een invuldocument verkrijgen bij de Ombudsdienst.

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U heeft recht op respect voor uw privéleven en uw intimiteit. Ons ziekenhuis heeft een taak in de opleiding van artsen, verpleegkundigen en paramedici. Regelmatig zal u dan ook met studenten in contact komen. Zij werken altijd onder toezicht. Indien u niet in contact wil komen met studenten vragen we u om dit uitdrukkelijk te vermelden.

Recht op klachtenbemiddeling

U heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de Ombudsdienst van ons ziekenhuis. Deze zal uw klacht op een onpartijdige wijze onderzoeken en u helpen bij het vinden van een oplossing. Indien geen oplossing kan gevonden worden, dan wordt u op de hoogte gebracht van de verdere stappen die u eventueel kan ondernemen.

U kunt zich voor het uitoefenen van uw rechten laten bijstaan door een door u aangeduide vertrouwenspersoon. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kan u een document invullen, verkrijgbaar bij de Ombudsdienst. Alle zorgverstrekkers binnen ons ziekenhuis dienen ieder voor zich de hier genoemde rechten te respecteren. De wet verlangt van u dat u daaraan uw medewerking verleent. Het ziekenhuis moet er ook over waken dat de zelfstandige artsen uw rechten als patiënt respecteren, maar deze artsen zijn wel zelf aansprakelijk.