Home
Menu

Medische expertisen

Het doel van een medische expertise is inzicht krijgen in de aansprakelijkheid of de omvang van de geleden schade van een cliënt. Een expertise kan duidelijkheid bieden over bijvoorbeeld het behandeladvies, de re-integratie mogelijkheden, de aard en de ernst van het letsel en de beperkingen en de context van de beperkingen.

Een expertise kan alleen worden uitgevoerd op verzoek van derden. Dit kan dus de advocaat zijn, maar ook een bedrijfsarts of medisch adviseur.

Het verdient de voorkeur dat de medische expertise plaatsvindt op verzoek van beide partijen (dus zowel door de medisch adviseur van de verzekeraar als door de medisch adviseur van het slachtoffer).

Wanneer partijen gezamenlijk tot een medische expertise besluiten, overleggen zij over de te benoemen deskundige, de vraagstelling en de medische informatie die ze aan de deskundige tonen. Het tot stand gekomen deskundigenbericht is in principe beschikbaar voor beide partijen.

De formulering of de klachten ‘uitsluitend’ het gevolg van het ongeval zijn, is een vraag voor een medische expertise in het kader van een ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekeringen bieden krachtens de polisvoorwaarden doorgaans slechts dekking voor rechtstreekse en uitsluitende gevolgen van een ongeval of ziekte.